42 205 97 33
801 011 985

Regulamin obowiązujący do 24.12.2014r .

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zawieszenia.pl

I. Informacje o sklepie

Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem, Sklepem Internetowym lub Sprzedawcą) działający pod adresem www.zawieszenia.pl prowadzony jest przez Uniwersal.pl s.c. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wróblewskiego 90/92, NIP 727-269-12-75, REGON 100288854

II. Oferta sklepu. Zawarcie umowy sprzedaży.

 1. Oferta prezentowana na stronie Sklepu Internetowego nie jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia przez Sklep oferty zakupu złożonej przez Klienta (osoby zainteresowanej zawarciem umowy sprzedaży). Złożenie oferty przez Klienta następuje poprzez złożenia zamówienia w sposób określony w pkt III.1).
 3. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży (stanowi element oferty składanej przez Klienta, akceptowanej przez Sklep). Informacje na temat kosztów wysyłki dostępne są także na stronach internetowych www.zawieszenia.pl/c/informacje/wysylki.

III. Zamówienia

 1. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu, za pośrednictwem wiadomości e-mail, za pośrednictwem komunikatora skype, komunikatora internetowego lub telefonicznie.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie otrzymuje e-mail potwierdzający odebranie złożonej oferty (zamówienia). Wiadomość ta nie stanowi jeszcze oświadczenia o przyjęciu oferty. Po weryfikacji treści złożonej oferty Klient otrzyma informację elektroniczną o przyjęciu lub nie przyjęciu przez Sklep złożonej oferty (zamówienia). Otrzymanie wiadomości elektronicznej przez Klienta o przyjęciu oferty (zamówienia) przez Sklep stanowi przyjęcie oferty przez Sklep w rozumieniu kodeksu cywilnego; z chwilą otrzymania informacji o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Zamiast informacji elektronicznej, o której mowa powyżej, w celu zawarcia umowy sprzedaży Sprzedawca może skontaktować się z Klientem w inny sposób celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia. W takim przypadku do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po dokonaniu zgodnych ustaleń pomiędzy Sklepem, a Klientem.
 4. Każdy komentarz do zamówienia będzie czytany i uwzględniany. Wszelkie wątpliwości wynikające z zamieszczonego przez Klienta komentarza będą wyjaśniane zgodnie z zapisem w pkt. III.3).

IV. Płatności.

 1. Za zamówienia można zapłacić w następujący sposób: - płatność za pobraniem opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana listonoszowi lub kurierowi w chwili doręczenia przesyłki,
  - płatność przelewem przelew dokonywany jest na rachunek nr 89 1140 2004 0000 3902 4875 1910 prowadzonego dla Uniwersal.pl s.c. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wróblewskiego 90/92, (w tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia) płatność za zamówienie następuje przed rozpoczęciem realizacji umowy sprzedaży przez Sprzedawcę, a po jej zawarciu i powinna być dokonana nie póĽniej niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży; Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się ze swoim świadczeniem do chwili dokonania zapłaty przez Klienta, w przypadku niedokonania zapłaty w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Klient zostanie wezwany do dokonania zapłaty w terminie dodatkowym pod rygorem odstąpienia przez Sklep od umowy sprzedaży;
  - płatność e-przelewem, tj. za pośrednictwem strony internetowej, która przekierowuje na stronę internetową banku kupującego umożliwiając bezpośrednią płatność
  - płatność kartą poprzez terminal internetowy
  - płatność w siedzibie spółki (w przypadku odbioru osobistego)
 2. W przypadku, gdy dokonana płatność za zamówienie będzie niższa od kwoty należnej, wynikającej z zawartej umowy sprzedaży, Sprzedawca, wstrzyma się z realizacją umowy i poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie przekazane zostanie do realizacji zgodnie z pkt V po dokonaniu zapłaty całej umówionej ceny i kosztów przesyłki. Zapis niniejszy dotyczy umów, w których strony umówiły się na płatność z góry.
 3. W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr rachunku bankowego, na który możliwy będzie zwrot powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona niezwłocznie po otrzymania informacji o numerze rachunku bankowego od Klienta.

V. Terminy i sposób dostawy. Koszty wysyłki.

 1. Termin realizacji zamówienia (termin dostawy) wynosi 7 dni i liczony jest w sposób opisany poniżej.
 2. Sposób dostawy wybierany jest przez Klienta w chwili składania zamówienia.
 3. Termin dostawy liczony jest w następujący sposób:

  a) W przypadku wybrania płatności za pobraniem, od następnego dnia roboczego po dniu zawarcia umowy sprzedaży
  b) W przypadku wybrania płatności z góry (przelew, płatność kartą itp.) od następnego dnia roboczego po dniu, w którym zaksięgowana zostanie wpłata umówionej ceny i kosztów przesyłki na rachunku Sprzedawcy lub następnego dnia roboczego po uzyskaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia o dokonaniu płatności należnej ceny i kosztów przesyłki kartą lub za pośrednictwem e-przelewu (z zastrzeżeniem treści punktu IV.1) )
 4. O wysłaniu zamówienia Sklep poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości SMS, a w przypadku złożenia zamówienia za pomocą strony internetowej www.zawieszenia.pl dodatkowo również za pośrednictwem wiadomości e-mail. W wiadomości o wysłaniu zamówienia, podany będzie m.in. nr przesyłki i nazwa firmy odpowiedzialnej za dostawę (Poczta Polska, Kurier).
 5. W przypadku, gdyby towar nie został dostarczony Klientowi w deklarowanym terminie dostawy, Sprzedawca prosi Klienta o niezwłoczne powiadomienie o zaistniałej sytuacji e mailem na adres wysylki@zawieszenia.pl (prosimy podać nr zamówienia i dane teleadresowe).
 6. Do każdego zamówienia sprzedawca dołącza paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT.

VI. Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość

 1. Każdy Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość w rozumieniu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z póĽn. zmianami), będący konsumentem, może od tej umowy odstąpić, bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej zawarcia.
 2. Do zachowania terminu 10 dniowego wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 3. Po złożeniu oświadczenia, o którym mowa powyżej, należy niezwłocznie, nie póĽniej jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty oświadczenia odstąpienia od umowy, odesłać produkt. W tym samym terminie Sprzedawca w przypadku uwzględnienia oświadczenia o odstąpieniu od umowy - zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej ceny sprzedaży wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi (w tym kosztami wysyłki) do Klienta.
 4. Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania ani uszkodzeń i powinien być w miarę możliwości zwrócony w oryginalnym opakowaniu. Dopuszczalna jest jednak sytuacja, w której Klient otworzy oryginalne opakowanie celem zapoznania się z zawartością. Wraz z towarem klient powinien przesłać dowód sprzedaży.
 5. Towar odsyłany jest przez Klienta do Sprzedawcy na koszt Klienta.
 6. Zgodnie z treścią art. 10 ustawy, o której mowa w pkt VI. 1), jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
  a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. VI.1),
  b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach
  programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  f) dostarczania prasy,
  g) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

VII. Reklamacja

 1. Przez reklamację niniejszy regulamin rozumie procedurę, w której Klient zgłasza zastrzeżenia co do zakupionego towaru, w szczególności chodzi o korzystanie przez Klienta z uprawnień wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r., roszczenia z tytułu udzielonej gwarancji jak również roszczenia z tytułu rękojmi, jeżeli takowe zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują.
 2. W celu usprawnienia procedur prosimy Klientów o wskazanie w trakcie procedury reklamacyjnej czy Klient korzysta z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, czy też z uprawnień wynikających z ustawy (np. roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową, roszczenie z tytułu rękojmi), przy czym informujemy, że korzystanie z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza uprawnień wynikających z obowiązujących ustaw. Dla ułatwienia składania reklamacji do dyspozycji Klienta jest formularz dostępny pod adresem www.zawieszenia.pl/upload/reklamacja2.pdf.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przysługujących Klientowi uprawnień prosimy o kontakt ze Sklepem.
 4. Towar powinien być wysłany do Sklepu na koszt Klienta, w przypadku uwzględnienia roszczeń zgłaszanych przez Klienta, poniesiony przez niego koszt wysyłki towaru do Sklepu zostanie Klientowi zwrócony. Sklep nie przyjmuje przesyłek, gdzie koszty przesyłki płatne są przez adresata przy odbiorze.

VIII. Niezgodność towaru z umową

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U Nr 141, poz.1176 z póĽn. zm.).
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.
 3. Zastosowanie znajdują przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000r Nr 22 poz 271 z poĽn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U Nr 141 poz 1176 z poĽn. zm.)

IX. Zwrot towaru

 1. Sklep udziela Klientom prawa do zwrotu części zakupionych towarów, który to zwrot nie będzie stanowił odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży. Zwrot odbędzie się na zasadzie zgodnego porozumienia stron.
 2. Prawo Klienta opisane w pkt 1) powyżej nie wyłącza uprawnień Klienta przysługujących na podstawie obowiązujących ustaw, w tym w szczególności prawa konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie w ustawie przewidzianym.
 3. Zwrotu towaru należy dokonać nie póĽniej niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.
 4. Zwrot, dla swojej skuteczności wymaga złożenia oświadczenia na formularzu znajdującym się pod adresem www.zawieszenia.pl/upload/zwrot2.pdf i wysłania go wraz ze zwracanym towarem i oryginałem paragonu/faktury na adres Uniwersal.pl s.c. Wróblewskiego 90/92, 94-103 ŁódĽ z dopiskiem "Zwrot" przed upływem terminu opisanego w pkt 3 powyżej.
 5. Towar nie może nosić śladów użytkowania i musi być zapakowany w sposób gwarantujący bezpieczny transport.
 6. Zwracany towar wysyłany jest przez Klienta do Sklepu na koszt Klienta. Sklep nie przyjmuje przesyłek płatnych przy odbiorze.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwracanego towaru w przypadku niespełnienia przez Klienta warunków opisanych powyżej, w takim przypadku towar zostanie ponownie wysłany do Klienta na jego koszt.
 8. W przypadku przyjęcia przez Sklep zwróconego towaru Klient otrzyma zwrot ceny zapłaconej za towar w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep towaru.
 9. W przypadku towarów, których sprzedaż dokumentowana była fakturą VAT, Sklep, po przyjęciu zwrotu, wyśle do Klienta korektę faktury VAT. Termin 14 dniowy na zwrot zapłaconej ceny liczony będzie w takim przypadku od daty otrzymania przez Sklep podpisanej przez klienta korekty faktury VAT.

X. Uszkodzenia i braki w transporcie, opóĽnienia.

 1. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. w szczególności zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody lub nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
 2. O w/w sytuacji proszę powiadomić Sklep za pomocą wiadomości e-mail na adres wysylki@zawieszenia.pl.
 3. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna prosimy o pilny kontakt ze Sklepem za pomocą wiadomości e-mail pod adresem wysylki@zawieszenia.pl.
 4. W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym i uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek płatnych za pobraniem. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem sugerujemy spisanie protokołu wraz z Kurierem. Spisanie protokołu nie jest jednak niezbędne i nie jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa, w szczególności nie wyłącza uprawnienia do zgłoszenia roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową czy rękojmi. Protokół taki jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.

XI. Dane osobowe

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych osobowych prowadzonych przez Uniwersal.pl s.c. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wróblewskiego 90/92. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby referencyjne oraz w celu realizacji zamówień przez Uniwersal.pl s.c. i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej Uniwersal.pl s.c., z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 2. Baza danych osobowych zgłoszona została do GIODO i zarejestrowana pod nr księgi 086477.
 3. Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do Uniwersal.pl s.c. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wróblewskiego 90/92 w formie pisemnej.
 4. Uniwersal.pl s.c. zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nie udostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

XII. Postanowienia końcowe
 1. Sklep dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.
 2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego i ustawami szczególnymi.
 3. Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność Uniwersal.pl s.c. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wróblewskiego 90/92 lub są publikowane na podstawie uzyskanych licencji i nie mogą być wykorzystywane przez inne podmioty bez zgody tej spółki.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 15-12-2011r. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Sklepu Internetowego. Zmiany regulaminu nie obejmują Klientów, którzy zawarli już umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. W takim przypadku obowiązuje treść regulaminu na chwilę zawarcia umowy sprzedaży.


Strona główna | Rejestracja | Twoje konto | Szukaj | Koszyk | Regulamin | Kontakt | Informacja o cookies
© 1996-2008 zawieszenia.pl
no